Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Stałe podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym praca na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego szczególnie w dziedzinie utrzymania w należytym stanie urządzeń brd, infrastruktury drogowej oraz oznakowania dróg w aspektach gospodarczych, moralnych, społecznych, administracyjnych, prawnych, technicznych, podatkowych i innych;

 2. Ochrona interesu prawnego członków Stowarzyszenia m. in.: w obszarze regulacji prawnych dotyczących branży i wobec aktów nieuczciwej konkurencji

 3. Działalność naukowa, naukowo-techniczna. oświatowa, wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy i utrzymania dróg.”
Od momentu powstania w roku 2005 prace Stowarzyszenia były skoncentrowane wokół zagadnień związanych z oznakowaniem poziomym.

Najważniejsze działania podjęte przez Stowarzyszenie:

 • Udział w konferencjach i sympozjach poświęconych problematyce oznakowania poziomego

 • Szkolenie z zakresu oznakowania poziomego przeprowadzone wspólnie z GDDKiA w roku 2008 dla 700 pracowników oddziałów terenowych z zakresu oznakowania poziomego. Efektem była poprawa błędnego oznakowania poziomego na niemalże 3 tys. łuków na drogach krajowych;

 • W celu uporządkowania zapisów dot. oznakowania poziomego Stowarzyszenie opracowało propozycje zmian w tekście: Załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunków ich umieszczania na drogach”;

 • Stowarzyszenie łącznie z innymi siedmioma organizacjami z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii i Hiszpanii organizowało konferencję EU-ROADMARKING –  Europejskie Sympozjum Oznakowania Poziomego, które odbyło się  w Amsterdamie;

 • Newralgiczne skrzyżowania we Wrocławiu zostały objęte programem pilotażowym Stowarzyszenia, mającym na celu udrożnienie ruchu na głównych skrzyżowaniach w wielkich miastach z wykorzystaniem oznakowania poziomego tzw.” pomarańczowe skrzyżowania”;

 • Zwieńczeniem prac Stowarzyszenia było opracowanie pierwszego na polskim i rynku „Podręcznika oznakowania poziomego” , zbierającego w jedną, usystematyzowaną całość, wszystkie zagadnienia związane z oznakowaniem poziomym: począwszy od zasad projektowania, przez szczegółowe omówienie sposobów jego wytyczania, aplikacji aż po usuwanie, z uwzględnieniem podziału na poszczególne technologie i rodzaje oznakowania.
  W celu zakupu prosimy o kontakt: info@liniazycia.org.pl

Członkowie wspierający Stowarzyszenie

Członkowie Stowarzyszenia

Małgorzata Toczko
Krzysztof Dominiczak
Ryszard Rafajłowicz
Maciej Białek
Rafał Sanetra
Marek Nalepa
Roman Rychtarski
Piotr Chojnacki
Jerzy Perkowski
Dmitrij Czernienko
Krzysztof Kusy

Jerzy Fojcik
Andrzej Graniczny
Hanna Klimas
Jacek Danielski
Wojciech Kucharczyk
Norbert Delipacy
Dawid Sibilak
Tomasz Olszewski
Mirosław Hyk
Bogusław Domagała

Władze Stowarzyszenia

Zarząd

Norbert Delipacy
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Andrzej Graniczny
Bogusław Domagała
Mirosław Hyk
Jacek Danielski

Komisja Rewizyjna

Jerzy Fojcik
Jacek Melec
Maciej Białek

Sąd Koleżeński

Jerzy Fojcik
Jacek Melec
Maciej Białek