ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „STOWARZYSZENIE- LINIA ŻYCIA”, a w dalszej części niniejszego Statutu nazywane jest „Stowarzyszeniem”. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.

§ 3

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 4

Czas trwania stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:
a) stałe podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym praca na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego szczególnie w dziedzinie oznakowania poziomego dróg w aspektach gospodarczych, moralnych, społecznych, administracyjnych, prawnych, technicznych, podatkowych i innych;
b) ochrona interesu prawnego członków Stowarzyszenia m. in.: w obszarze regulacji prawnych dotyczących branży i wobec aktów nieuczciwej konkurencji.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. współpracę z jednostkami administracji państwowej, samorządowej, oświatowej oraz z przedsiębiorcami budowy, utrzymania i wyposażenia dróg w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości oznakowania poziomego;
b. działanie na rzecz wdrażania postępu technicznego w zakresie oznakowania dróg, propagowanie jego osiągnięć oraz wnioskowanie do odpowiednich władz o jego wykorzystanie przy ustalaniu norm i przepisów. Podnoszenie jakości materiałów urządzeń stosowanych do oznakowania poziomego;
c. poprawę i promocję oznakowania poziomego jako istotnego elementu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
d. konsultowanie aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących branży oznakowania poziomego;
e. działanie na rzecz poprawy konkurencyjności rynkowej członków Stowarzyszenia na otwartym rynku Unii Europejskiej.

§ 7

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 8
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne mogą być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych.

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych I niepozbawiona praw publicznych, która sprawuje funkcję organu zarządzającego w przedsiębiorstwie, którego przedmiot działalności związany jest z celami statutowymi Stowarzyszenia. Członkostwo zwyczajne nabywa się przez przyjęcie kandydatury uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych lub reprezentowanych.

§ 11

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. W celu uzyskania członkostwa wspierającego Stowarzyszenia kandydaci na członka Stowarzyszenia muszą spełnić następujące kryteria:
a) przedmiot działalności kandydata;
wykonawcy oznakowania poziomego;
dostawcy materiałów lub urządzeń do oznakowania poziomego.
b) wymagany okres funkcjonowania firmy- kandydata.
Kandydat musi spełniać warunek 3 lat udokumentowanej działalności w branży oznakowania poziomego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Z przedmiotowego warunku zwalnia się podmioty powstałe w wyniku przekształceń własnościowych członków Stowarzyszenia.
c) Kandydaci na członka wspierającego muszą złożyć Zarządzie Stowarzyszenia pisemny wniosek wraz z informacją oraz następującymi dokumentami: wypis z Krajowego Rejestru Sądowego; bilanse za ostatnie 3 lata; pisemne rekomendacje 3 członków rekomendujących. Wniosek o przyjęcie jest opiniowany przez Zarząd, który przekazuje go Walnemu Zebraniu. Członkowie rekomendujący muszą obowiązkowo przedstawić kandydaturę na Walnym Zebraniu Członków.
W przypadku spełnienia powyższych kryteriów Walne Zebranie podejmuje decyzję o przyjęciu większością 4/5 głosów osób obecnych lub reprezentowanych.
3. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która swoją działalnością znacznie przyczyniła się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i która zostanie przyjęta jednomyślną uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 12

1. Członek zwyczajny posiada następujące prawa:
a. prawo czynnego udziału w obradach Walnego Zebrania Członków;
b. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
c. prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
d. prawo korzystania z wszelkich udogodnień, pomocy i urządzeń Stowarzyszenia;
e. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.

2. Do obowiązków członka zwyczajnego należą;
a. stosowanie się do postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
b. uczestniczenie w zebraniach, posiedzeniach, akcjach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
c. regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §12 ust. 1 pkt a, c, d i e.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział- z głosem doradczym- w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §12 ust. 2 statutu
4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 14

Członkostwo Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
b. § 15 wykreślenia członka ze Stowarzyszenia na podstawie pisemnego wniosku, który musi być złożony przez zarząd lub trzech członków Stowarzyszenia.
c. wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania z powodu systematycznego uchylania się od obowiązków określonych w statucie bądź w uchwałach Walnego Zebrania;
d. w przypadku utraty osobowości prawnej lub utraty praw publicznych;
e. publicznych przypadku gdy członek Stowarzyszenia wniósł wniosek o własną upadłość;
f. uprawomocnienia się kary Sądu Koleżeńskiego wykluczeniu ze Stowarzyszenia;
g. zalegania z opłatą składki członkowskiej dłużej niż 3 miesiące od daty płatności wskazanej w § 45 statutu;
h. zaprzestania sprawowania funkcji organu zarządzającego w przedsiębiorstwie, którego przedmiot działalności związany jest z celami statutowymi Stowarzyszenie
i. śmierci członka;

1. W przypadku określonym w § 14 ust. 1 pkt b, c decyzję o wykreśleniu czy też wykluczeniu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów osób obecnych lub reprezentowanych;

2. W przypadku określonym w § 14 ust. 1 pkt e, g i h orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

ROZDZIAŁ II

Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna:
4. Sąd Koleżeński

§ 17

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym- członkowie wspierający.
3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 18

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego.

§ 19

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania powinien obejmować:

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu i sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w minionym roku;
b. udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
c. uchwalenie planu pracy Stowarzyszenia na bieżący rok.

§ 20

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd na podstawie:
a. uchwały Zarządu Stowarzyszenia;
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c. na pisemny wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.

§ 21

Walne Zebranie Członków zwołuje zarząd powiadamiając o jego terminie, miejscu, porządku obrad wszystkich Członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej- najmniej przypadku Zwyczajnego Walnego Zebrania na trzydzieści dni przed jego terminem, a w przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania na siedem dni przed terminem.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

– uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i gospodarczej Stowarzyszenia;
– uchwalenie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
– rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansów i sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia;
– zatwierdzenie budżetu i planu wydatków Zarządu na kolejny rok działalności;
– udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
– dokonywanie wyboru członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
– ustalenie wysokości składek członkowskich
– dokonywanie zmian Statutu;
– rozpatrywanie odwołań od postanowień Zarządu;
– podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
– ustalanie wzorców odznaczeń organizacyjnych Stowarzyszenia;
– podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, w których na mocy obowiązujących przepisów do ważności decyzji konieczna jest uchwała Walnego Zebrania;
– podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych wspierających Stowarzyszenia;
– podejmowanie uchwał o nadaniu tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
– uchwalenie regulaminu pracy Zarządu

§ 23

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2. Przy wyborach do władz Stowarzyszenia, w przypadku gdy ilość kandydatów, którzy otrzymali zwykłą większość głosów przewyższa liczbę miejsc do obsadzenia, decyduje ilość otrzymanych głosów.

§ 24

Przy wyborach sprawach personalnych oraz na żądanie chociażby jednego członka Stowarzyszenia, głosowanie Walnego Zebrania jest tajne, w pozostałych przypadkach jest jawne.

§ 25

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 6 członków wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym na okres 2 lat. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
2. W skład Zarządu nie możne wchodzić więcej niż jeden przedstawiciel podmiotów gospodarczych powiązanych kapitałowo lub osobowo.
3. Tryb pracy Zarządu uregulowany zostanie w Regulaminie Pracy Zarządu uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.

§ 26

Posiedzenia Zarządu odbywają się w mrę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

§ 27

Zarząd działa na podstawie Regulaminu Pracy Zarządu, ustalonego uchwałą Walnego Zebrania. Zarząd pracuje bez wynagrodzenia, ale dopuszcza się uzyskanie przez Członka Zarządu zwrotu kosztów poniesionych w związku z działalnością na rzecz Stowarzyszenia.

§ 28

 W celu wykonywania bieżącej działalności Zarząd może powołać Dyrektora Biura Stowarzyszenia. Walne Zebranie zatwierdza kandydaturę Dyrektora zwykłą większością głosów.

§ 29

Zarząd określa zakres kompetencji i obowiązków Dyrektora Biura Stowarzyszenia.

§ 30

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a. bieżące zarządzanie merytoryczną i gospodarczą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami:
1. Statutu Stowarzyszenia;
2. Uchwał Walnego Zebrania;
3. Regulaminu Pracy Zarządu;
4. Rocznego planu pracy Zarządu;
5. Ogólnie obowiązujących przepisów;
b. zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz;
c. opracowanie projektów rocznych planów działalności Stowarzyszenia wraz z preliminarzem kosztów;
d. opracowanie i składanie Walnemu Zebraniu rocznych sprawozdań i bilansów;
e. przyjmowanie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia;
f. zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
g. przedkładanie wszelkich spraw pod obrady Walnego Zebrania;
h. podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do osiągania najlepszych wyników w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 31

1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają większością głosów oddanych przy obecności co najmniej 2/3 członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes, bądź w przypadku jego nieobecności Wiceprezes.
2. W razie równomiernej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 32

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres 2 lat.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Przewodniczący, Sekretarz i Członkowie. Przewodniczącego i Sekretarza wybierają członkowie ze swego grona na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

 § 33
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a. przeprowadzenie rocznej kontroli całości działalności Stowarzyszenia i na tej podstawie opracowanie sprawozdania dla Walnego Zebrania;
b. Przeprowadzenie okresowych kontroli i badań wycinków działalności Stowarzyszenia i składanie Zarządowi sprawozdań, wniosków i uwag z przeprowadzonych prac;
c. Wykonanie innych kontroli na zlecenie Walnego Zebrania.

§ 34

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 35

W ramach Stowarzyszenia funkcjonuje Sąd Koleżeński wybierany przez Walne Zebranie na dwuletnią kadencję.

§ 36

Sąd koleżeński składa się z przewodniczącego oraz dwóch Członków, nie będącymi Członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczącego wybierają członkowie Sądu Koleżeńskiego ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu.
Członkowie honorowi Stowarzyszenia mogą być wybierani w skład Sądu Koleżeńskiego.

§ 37

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.

§ 38

Istotą działalności Sądu Koleżeńskiego jest dążenie do polubownego rozstrzygania wniesionych spraw.

§ 39

Kompetencje Sądu Koleżeńskiego:
1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Stowarzyszenia.
2. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
3. Rozstrzygane sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia.
4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 40

 Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. Postępowanie zamyka wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

§ 41

Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zebrania.

§ 42

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary:
– upomnienie
– wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 43

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt 2, 3, 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali Członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
Rozdział III

Majątek Stowarzyszenia

§ 44

Środki pieniężne Stowarzyszenia pochodzą:

– ze składek członkowskich;
– ze składek dodatkowych, zapłaconych dobrowolnie przez członków, w celu realizacji jakiegoś określonego przedsięwzięcia;
– darowizn;
– zwrotów kosztów poniesionych przez Stowarzyszenie w celu wykonania określonych projektów lub przedsięwzięć.

§ 45

Składki członkowskie powinny być wpłacane do 10 grudnia na rok następny. Wysokość składki określa Walne Zebranie Członków w uchwalonym przez siebie regulaminie.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 46

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest działanie łączne dwóch Członków Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§47

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Treść Statutu została przyjęta uchwałą nr 2/2003 na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia w dniu 04 września 2003 roku.

Wrocław, dnia 04.09.2003 r.

Przewodniczący Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia: MAREK NALEPA

…………………………………………………

Protokolant Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia: PAWEŁ ZAWADZKI

…………………………………………………